energyview2008

Energy View of BSEC countries – 2008, Athens 2009, ISBN: 978-960-466-041-4
(Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Hellas, Moldova, Romania, Russia, Serbia, Turkey, Ukraine)

Energy View of BSEC countries – 2006, Athens 2007, ISBN: 978-960-6608-64-3
(Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Hellas, Moldova, Romania, Serbia, Ukraine)

An Energy View of Six BSEC countries, Athens 2005  ISBN: 960-6608-44-1
(Armenia, Bulgaria, Hellas, Moldova, Romania, Ukraine)